Eudel

Estatutuak

EUDELen estatutuak EUDEL Euskadiko Udalen Elkartearen oinarrizko erakunde-arau dira, eta beraiek agintzen dituzte bai erakunde honek hirugarrenen aurrean duen funtzionamendua bai kideek dituzten eskubideak eta beharkizunak zein euren arteko harremanak. Estatutuen egitura eta edukiak honakoak dira:

XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua

Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos izena duen elkartea Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen eraginpean dago, eta Estatutu hauetan aurreikusitako helburuak lortzeko borondatez bat egiten duten udalerri guztiek osatzen dute. Bere jarduera Euskal Herrian gauzatzen du batez ere. 

2. Artikulua

Elkartea Estatutu hauen eta Gobernu Organoek hartutako erabakien arabera arautuko da, eta, modu osagarrian, lehen adierazitako 7/2007 Legearen eta hura garatzeko onartzen diren erregelamenduzko xedapenen arabera. 

EGOITZA

3. Artikulua

Elkartearen helbide soziala Gasteizeko Manuel Iradier kaleko 7. zenbakiko 2. solairuan dago. Dena den, Elkartearen kide anitzeko organoen bilkurak EAEko edozein lekutan egin ahal izango dira. 

IRAUPENA

4. Artikulua

Elkartearen iraupena mugagabea da. 

HELBURUAK

5. Artikulua

Elkarteak honako helburu hauek ditu:

 • Tokiko autonomia sustatzea eta defendatzea.
 • Tokiko demokrazia eta herritarrek tokiko politiketan duten partaidetza sustatzea eta babestea.
 • Udal kideen interes orokorrak instituzio publikoen, gizarte-eragileen eta euskal gizartearen beraren aurrean defendatzea eta batera ordezkatzea.
 • Udalen eskumenen esparruan edo interesetan eragina dutenean, arauak egiteko aurreikusitako prozeduran esku hartzea.
 • Tokiko instituzioen lankidetza bultzatzea, eskubide zein aukera berdintasunaren ikuspegitik eta herrialde-ikuspegi orokorretik giza garapen iraunkorraren aldeko politika publikoak diseinatzeko eta ebaluatzeko.
 • Tokiko instituzioen arteko jarduketa bateraturako proiektuak sustatzea beste instituzio batzuekin eta, horretarako, Euskadiri zein atzerriari lehentasuna ematea.
 • Elkartearen jarduketa-arloan bertan, erakunde arteko lankidetza sustatzea.
 • Balio demokratikoak, aniztasunaren defentsa, elkarbizitza eta giza eskubideak bultzatzea.
 • Herritarren eskubide eta aukera berdintasuna sustatzea.
 • Euskararen berreskurapena, normalkuntza eta erabilera bultzatzea.
 • Euskadiko udalen artean, espiritu europarra eta nazioarteko lankidetza sustatzea eta garatzea, eta, horretarako, Europako zein nazioarteko erakundeetan dauzkan partaidetza nahiz ordezkaritza bultzatzea eta hobeto garatzea.
 • Esperientziak trukatzeko, prestakuntza sustatzeko eta aholkularitzarako zein babeserako zerbitzuak eskaintzeko guneak sortzea eta artatzea. 

6. Artikulua

Helburu horiek lortzeko, Elkarteak:

 • Kasuan kasuko ekintza-planak eta egitura organikoak ezarriko ditu.
 • Tokian tokiko gaiei buruzko informazio-trukea, hausnarketak eta jarrerak sustatuko ditu.
 • Prestakuntzarako, aholkularitzarako eta laguntzarako zerbitzuak sortuko ditu kargu politikoentzat nahiz udaletako langileentzat.
 • Bilerak, mintegiak eta biltzarrak antolatu, eta horietan parte hartuko du.
 • Elkarteko kideak botere publikoen aurrean ordezkatuko ditu, udal kide bakoitzaren autonomiarako eskubideari eta haren erabilerari inolako kalterik egin gabe.
 • Informazioa, argitalpenak eta informazio-agiriak eskuratzeko eta trukatzeko sistemak bultzatuko ditu.
 • Lankidetzarako harremanak ezarriko ditu udalen beste elkarte batzuekin, baina, batez ere, Estatutu hauetako 1. artikuluan zehaztutako arloan dihardutenekin.
 • Behar den moduko plana ezarriko du, barruko nahiz kanpoko jakinarazpenetan euskara erabiltzen dela bermatzeko.
 • Genero Berdintasunerako Plana ezarriko du.

 6 bis. Artikulua

 1. EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak behar besteko konpromisoa hartzen du, Euskadiko hautetsien jokabidean ohorea eta printzipio zein jarrera etikoak nagusi izan daitezen, gobernu onaren zein kalitate instituzionalaren printzipioak bete daitezen, barruko demokrazia errespetatu dadin, udalen partaidetza sustatu dadin eta haien kudeaketa nahiz erabaki-prozesuak gardenak izan daitezen.
 2. Modu berean, EUDELek behar besteko konpromisoa hartzen du, barruko erabakiak hartzen direnean ahalik eta adostasun handiena bilatzeko.
 3. EUDELeko kidetzak ez du udal kideen autonomia mugatuko. 

ELKARTEKO KIDEAK

7. Artikulua

 1. Elkartea bazkide osoz eta bazkide laguntzailez osatuta dago. Atxikitako udalak bazkide osoak izango dira. Elkartera atxikitako mankomunitateak, elkarteak, tokiko erakunde txikiak eta tokiko gainerako erakundeak bazkide laguntzaileak izango dira.
 2. Bazkide osoek eta laguntzaileek euren presidentearen edo horretarako izendatutako zinegotziaren bitartez esku hartuko dute elkartean.

8. Artikulua

 1. Hona hemen bazkide osoen eskubideak eta betebeharrak:
  • Elkartearen estatutu hauek eta bertako gobernu-organoek hartutako erabakiak betetzea.
  • Batzar Orokorraren bileretara joatea eta, bertan, hitza zein botoa edukitzea. Era berean, oro har deitutako bilera eta ekitaldi sozial guztietara joatea.
  • Hautespenpeko gobernu-karguak betetzea.
  • Zehaztutako kuotak ordaintzea. Elkarteko organoetako bozketetan parte hartzeko, udal bazkideak kuoten ordainketa izan beharko du egunean, edo ordainketa hori Batzorde Eragilearen erabakiaren bidez edukiko du geroratuta. 
  • Elkarteko plan, programa eta jardueretan parte hartzea.
 2. Euren helburuei dagokienez, bazkide laguntzaileek elkarteko zerbitzuen aholkularitza eta bertako ekitaldiei buruzko unean uneko informazioa jasotzeko eskubidea izango dute. Gainera, elkarteak ematen dizkien zerbitzuen ezaugarrien arabera batzarrak zehaztutako kuotak ere ordaindu beharko dituzte. 

9. Artikulua

Bazkidea izateari utziko zaio:

a) Bazkideak halaxe erabakitzen duenean.

b) Batzorde Eragileak eskatu arren, kuotak zehaztutako epean ordaintzen ez direnean. Lehenago, ordea, kasuan kasuko espedientea bideratuko da, bertan entzunaldia eskainiko zaio bazkideari eta erabakia arrazoitu beharko da.

c) Batzorde Eragileak halaxe erabakitzen duenean, bazkideak behin eta berriro egindako hutsegite larriengatik. Lehenago, ordea, kasuan kasuko espedientea bideratuko da, bertan entzunaldia eskainiko zaio bazkideari eta erabakia arrazoitu beharko da.

GOBERNU ORGANOAK

10. Artikulua

 1. Honako hauexek dira Elkarteko organoak:
  • Batzar Orokorra.
  • Batzorde Eragilea.
  • Lurralde Batzordeak.
 2. Zenbait erakundetako ordezkariak izendatzeko erabakiak hartzen dituztenean, Elkarteko gobernu-organoek oso kontuan hartuko dute izendatu beharreko ordezkariak organismo horretako jarduerarako eta jarduketa-arlorako egokiak diren ala ez. Kasu bakoitzean, honako hauxe kontuan hartuko da gutxienez: aukera politikoek udalean duten ordezkagarritasun instituzionala, izendapenaren helburu den erakundeko jarduketa-arloen ezagutza, izendatu beharreko ordezkariaren udalaren tipologia, genero-parekotasuna eta hizkuntza ofizialen ezagutza.
 3. Elkarteak erakundeetan dituen ordezkariek Elkarteko organoetan ebatzitako irizpideen arabera jokatuko dute, eta irizpide-batasuna izango dute erabakiak hartzeko orduan.
 4. Elkarteko gobernu-organoek eta udalen sareek egindako bilera guztietako aktak egingo dira. Bertan, honako hauxe adierazi beharko da: bilerako agerraldien laburpena, hartutako erabakiak eta aurkako adierazpenak. Gainera, berariaz eskatuz gero, elkarteko bazkideei ere jakinarazi beharko zaie.

BATZAR OROKORRA

11. Artikulua

Batzar Orokorra da Elkartearen organo nagusia eta bazkide guztiek osatzen dute. 

12. Artikulua

Hona hemen Batzar Orokorraren eskumenak:

 • Elkartearen estatutuak onartzea eta aldatzea.
 • Batzorde Eragileko eta Lurralde Batzordeetako ordezkariak aukeratzea, haien kudeaketa kontrolatzea eta, hala badagokio, ezohikotasunez ezeztatzea, estatutu hauetan zehaztutako arauak kontuan hartuta.
 • Urteko Jarduketa Plana onartzea. Bertan, aparteko atala agertu beharko da 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten udalentzako jarduketetarako.
 • Aurrekontuak eta kontu orokorrak onartzea. Bertan, elkarteko langile finkoen lanpostuen zerrenda agertuko da, bai eta aldi baterako kontratazioen aurreikuspenak eta ordainsarietan ezarri beharreko arauak nahiz irizpideak ere.
 • Batzorde Eragileak eta Lurralde Batzordeek aurreko ekitaldian garatutako kudeaketa onartzea. Kudeaketari buruzko txostenean, batzarrak urte horretarako onartutako Urteko Jarduketa Planean zer bete den zehaztu beharko da, baita ekitaldiko ordainsariei, bertaratzeagatiko dietei eta kalte-ordainei buruzko datuak ere.
 • Barne Araubideari buruzko araudiak onartzea.
 • Hala badagokio, elkartea desegitea.
 • Elkarteko arduraldi osoko edo mugatuko gobernu-organoetako ordezkarien ordainsariak onartzea, baita honako hauek zehazteko irizpideak ere: bertaratzeagatiko dietak eta elkarteko jardueretan parte hartzean edo lan egitean Batzorde Eragileko edo Lurralde Batzordeetako kideek garraioaren eta mantenuaren arloan dituzten gastuak.
 • Legeen edo estatutuen arabera duen beste edozein garatzea. 

13. Artikulua

 1. Batzar Orokorrak ohiko eta ezohiko bilerak egingo ditu.
 2. Batzarrak ohiko bilera egingo du urtean behin; eta ezohikoa, Batzorde Eragilearen ustez beharrezkoa denean edo bazkide osoen bostenek edo euren botoen bidez bazkide guztien botoen bostena daukaten bazkideek eskatzen dutenean.
 3. Bileretarako deia hilabete lehenago egingo dira, gutxienez.
 4. Ohiko eta ezohiko batzarra behar bezala eratzeko, bazkide oso gehienak egon beharko dira lehenengo deialdian; eta, ordu erdi geroago deitutako bigarrenean, bazkide osoen herenak. Kopuru horretara iritsi ezean, batzarra bertan behera utzi, eta deialdi berria egingo da.

14. Artikulua

 1. Nola Ohiko Batzarrerako hala Ez Ohiko Batzarrerako, deialdiarekin batera, landuko diren Gaien Zerrenda aurkeztuko da, betiere Batzorde Eragileak onartuta. Bertan, nahitaez bildu beharko da gutxienez bazkide osoen bostenak edo beren botoez bazkide guztien botoen bostena lor dezaketen bazkideen kopuru jakin batek eskatutako edozein gai, betiere Elkartearen helburuei badagokie.
 2. Batzarrak Gai Zerrendako gai guztiak aztertu eta erabakiko ditu. 

15. Artikulua

 1. Oro har, emandako botoen hiru bosteneko gehiengoaz hartuko dira erabakiak.
 2. Bazkideen boto guztien erabateko gehiengoak alde emandako botoa beharko da, gobernu-organoen izendapena ezeztatu ahal izateko.
 3. Emandako botoen bi herenen edo lau bostenen boto kualifikatua lortu beharko da, Estatutuak aldatzea edo Elkartea desegitea erabakitzeko, hurrenez hurren.
 4. Bazkideek ez dute euren botoa eskuordetzerik izango.

16. Artikulua

Bazkide titular bakoitzak batzarrean edukiko dituen botoak honako eskala honen araberakoak izango dira:

 • 1.000 biztanlerainoko udalak: boto 1
 • 1.001-2.000 biztanlekoak: 2 boto
 • 2.001-3.000 biztanlekoak: 3 boto
 • 3.001-5.000 biztanlekoak: 4 boto
 • 5.001-10.000 biztanlekoak: 5 boto
 • 10.001-20.000 biztanlekoak: 10 boto
 • 20.001-50.000 biztanlekoak: 15 boto
 • 50.001-100.000 biztanlekoak: 20 boto
 • 100.001-150.000 biztanlekoak: 25 boto
 • 150.000 biztanletik gorakoak: 30 boto

BATZORDE ERAGILEA

17. Artikulua

 1. Elkarteburuak, bi elkarteburuordek eta hamabi kidek osatuko dute Batzorde Eragilea, eta bazkide titularren ordezkariak izan beharko dira.
 2. Zerrenda itxien bidez hautatuko dituzte.
 3. Zerrenda itxi bakoitzean, emakumeen eta gizonen osaera orekatua egon beharko da, zerrenda osoan sexu bakoitzeko kideen kopurua gutxienez %40koa izan dadin. Era berean, bost postuko tarte bakoitzean ere eutsi beharko zaio proportzio horri.
 4. Zerrenda itxi bakoitzean, 2.500 biztanletik beherako udaletako ordezkaria den hautagaia agertu beharko da derrigorrean lau hautagaiko tarte edo frakzio bakoitzean, betiere, zerrenda aurkezten duen alderdiak, koalizioak edo taldeak biztanle-kopuru horretako udalen bateko alkatetza lortu badu.
 5. Postuak proportzioan banatuko dira zerrenden artean, eta, horretarako, hauteskunde-kozienteko zein hondar handieneko sistema erabiliko da.
 6. Hala badagokio, zerrendako hurrengo pertsonak edo pertsonek beteko dituzte postu hutsak.
 7. Boto gehien lortu dituen zerrendako burua izango da elkarteburua. Lehen eta bigarren elkarteburuordeak 2. eta 3. zerrendetako buruak izango dira, hurrenez hurren, betiere, emandako botoen %15en babesa lortu badute. Hala ez bada, %15 gainditu duten zerrendetakoak izango dira elkarteburuordeak.
 8. Nolanahi ere, boto guztien lau bosten lortzen dituen edozein hautagaitzatako kideak hautatu ahal izango dira. 

17 bis. Artikulua

Bere ekimenez edo, gutxienez, bazkide titularren %8k eskatuta, Batzorde Eragileak hautagaitza independenteek gobernatutako udaletako ordezkari bat gonbidatuko du, Elkarteko arauen ondorioz ordezkaritzarik lortu ez badute. Hartara, bertan parte hartu ahal izango du, zenbait gairi buruzko azterketa egin eta erabakiak hartzen direnean.

Partaidetza bazkide titularren eskaeraren ondorioz sortu denean, honako hauxe adierazi beharko da bertan: jorratu nahi duten udal-eskumenpeko gaia, bazkide titularren sinadura eta bazkide eskatzaileek izendatutako pertsonaren datuak. Pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez.

18. Artikulua

Legezko agintaldia betetzeagatik udalak eurak berritzen direnean berrituko da Batzorde Eragilea. Horretarako, Batzar Orokorra egingo da udalak eratzeko zehaztutako legezko azken egunetik zenbatzen hasita hiru hilabetetik gorakoa ez den epean, betiere, hauteskunde-errekurtsorik egon bada. 

Era berean, berriztapen-prozesuagatik ere berrituko da Batzorde Eragilea, Estatutuetako 15.2. artikuluan eta Batzorde Eragileko kideak hautatzeko arauetan xedatutakoa kontuan hartuta.

Agintaldian sortu daitezkeen postu hutsak zuzenean beteko ditu, betiere, berariaz uko egiten ez badio, postu hutsa betetzen duen zerrendako hurrengo pertsonak edo ordezkoak, hala badagokio. 

19. Artikulua

Batzorde Eragilea elkarteburuak erabakitzen duenean edo batzorde horretako kideen bosten batek gutxienez eskatzen duenean bilduko da. Nolanahi ere, gutxienez urtean sei aldiz bilduko da.

20. Artikulua

 1. Honako hauexek izango dira Batzorde Eragilearen eginkizunak:
  • Batzar Orokorraren erabakiak betearaztea.
  • Elkartea zuzentzea eta administratzea, bere helburuak bete ditzan.
  • Instantzia politiko eta administratiboekin harremanetan egotea.
  • Lurralde Batzordeetako lanak koordinatzea.
  • Euskalduntzeko Plana egitea eta bete egiten dela bermatzea.
  • Genero Berdintasunerako Planak egitea eta bete egiten direla bermatzea.
  • Azterketak eta argitalpenak orientatzea.
  • Ondarearen administrazioa zuzentzea.
  • Elkartearen zerbitzura dauden langileen politika zuzentzea. Batzarrari elkarteko lanpostuen zerrendaren proposamena aurkeztea eta aurreikusita ez dauden egoerei aurre egiteko aldi baterako kontratazioei buruzko erabakiak hartzea. Urteko lehenengo batzar orokorrean horren berri ematea.
  • Bazkide berriak atxikitzeko eskabideari egoera formala ematea.
  • 9.b eta c artikuluetan adierazitakoaren arabera, bazkide-izaera galtzeko espedientea bideratzea.
  • Elkarteak berak izendatu behar dituenean, erakunde horietako udal-ordezkariak izendatzea, 22. artikuluan xedatutakoari inolako kalterik egin gabe.
 2. Batzorde Eragileak azterketa-taldeak sortu beharko ditu, Elkartearen helburuekin lotutako gaiei buruzko txostenak eta irizpenak egiteko.
 3. Batzorde Eragileak bertaratutakoen hiru bosteneko gehiengoaz hartuko ditu erabakiak.
 4. Erabakirik egonez gero, Batzorde Eragileko edo Lurralde Batzordeetako kideen herenek txostenak edo irizpenak egiteko eskatu ahal izango dute, gobernu-organoek errazago erabaki dezaten. Ondorio horietarako, helburua eta irismena zein diren azaldu beharko da eskabidean.

21. Artikulua

Elkarteburuak legezko ondorio guztietarako ordezkatzen du Elkartea. Era berean, Batzarraren eta Batzorde Eragilearen bileretarako deialdia egiten du, bileren burua da, eta bilerak zuzentzen ditu; halaber, bere eskumenetako batzuk Batzorde Eragileko ordezkarien esku utz ditzake. 

LURRALDE BATZORDEAK

22. Artikulua

 1. Lurralde bakoitzean, Batzorde bat eratuko da, Estatutu hauetan eta Batzar Orokorrean xedatutakoa kontuan hartuta.
 2. Lurralde Batzordeen funtsezko eginkizuna izango da udalen interesak kasuan kasuko lurraldeko organoen aurrean defendatzea, Batzar Orokorrean eta Batzorde Eragilean onartutako irizpide orokorrak kontuan hartuta. Era berean, Lurralde Batzordeak Batzorde Eragilearen aholkularitza-organoak ere izango direnez, euren ustez egokiak diren txostenak eta proposamenak egin eta goragoko organoei bidali ahal izango dizkiete.
 3. Lurralde Batzordeek bederatzi kide izango dituzte, lurralde bakoitzeko bazkide titularrek zerrenda itxien bidez hautatuko dituzte eta postuak euren artean banatuko dituzte proportzioan, hauteskunde-kozienteko zein hondar handieneko sistemaren bidez.
 4. Zerrenda itxi bakoitzean, emakumeen eta gizonen osaera orekatua egon beharko da, zerrenda osoan sexu bakoitzeko kideen kopurua gutxienez %40koa izan dadin. Era berean, bost postuko tarte bakoitzean ere eutsi beharko zaio proportzio horri.
 5. Zerrenda itxi bakoitzean, 2.500 biztanletik beherako udaletako ordezkaria den hautagai bat agertu beharko da derrigorrean lau hautagaiko tarte edo frakzio bakoitzean, betiere, zerrenda aurkezten duen alderdiak, koalizioak edo taldeak biztanle-kopuru horretako udalen bateko alkatetza lortu badu.
 6. Hala badagokio, zerrendako hurrengo pertsonak edo pertsonek edo, hala badagokio, ordezkoek beteko dituzte postu hutsak.
 7. Lurralde Batzordeek euren lurralde-eremuko gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango dituzte, betiere, Batzorde Eragilearen eskuordetzea badute.
 8. Lurralde Batzordeek Elkarteak lurralde bakoitzeko organoetan dituen ordezkariak izendatuko dituzte, ordezkaritza lurralde-eremu horretara mugatzen denean. 
 9. Lurralde Batzordeak Batzorde Eragilea berritzen denean berrituko dira, hautespen horretarako arauak kontuan hartuta. 

22 bis. Artikulua

Bere ekimenez edo, gutxienez, lurraldeko bazkide titularren %12k eskatuta, Lurralde Batzordeak hautagaitza independenteek gobernatutako udaletako ordezkari bat gonbidatuko du, Elkarteko arauen ondorioz ordezkaritzarik lortu ez badute. Hartara, bertan parte hartu ahal izango du, zenbait gairi buruzko azterketa egin eta erabakiak hartzen direnean.

Partaidetza bazkide titularren eskaeraren ondorioz sortu denean, honakoa adierazi beharko da bertan: jorratu nahi duten udal-eskumenpeko gaia, bazkide titularren sinadura eta bazkide eskatzaileek izendatutako pertsonaren datuak. Pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez. 

UDAL-SAREAK

22 ter. Artikulua

 1. EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak udal-sareen eraketa sustatu eta bertan parte hartu ahal izango du, Estatutu hauetan zehaztutako helburuen esparruan Batzorde Eragileak horretarako hartutako erabakiaren bitartez.
 2. Barne-antolakuntzarako autonomia izango dute, eta Batzorde Eragileak berak haien jarduerari buruzko arauak eta erabakiak onartu beharko ditu.
 3. Elkarteko aurrekontuetan, kontuen egoeretan, jardueren urteko memorian eta urteko kudeaketa-planean, eratutako sare bakoitzerako atal edo sekzio berezia agertu beharko da. 
 4. Kontzeptu guztiengatik, sare zehatza eratzean, abian jartzean, artatzean eta sustatzean sortzen diren diru-sarrerak sare horretako gastuekin baino ez dira egongo lotuta.
 5. Euskadiko udalak udal-sare batera edo batzuetara atxiki ahal izango dira, eta Batzorde Eragileak horretarako zehaztutako erabaki arautzaileetan adierazitako eskubideak eta betebeharrak hartu beharko dituzte euren gain.
 6. Batzorde Eragilearen erabakiz, udal-sare berriak sortu ahal izango dira Estatutu hauetan xedatutakoaren arabera.

ERREGIMEN EKONOMIKOA

23. Artikulua

 1. Honakoak izango dira Elkartearen baliabideen iturria:
  • Bazkideen kuotak.
  • Elkarteko ondarea kudeatzean lortutako etekinak.
  • Behin-behineko diru-sarrerak edo diru-laguntzak.
 2. Batzar Orokorrak urteko kuotak onartuko ditu, eta berdintasunezko banaketarako irizpideen arabera zehaztuko du zein den haien zenbatekoa.

24. Artikulua

Batzorde Eragileko eta Lurralde Batzordeetako ordezkariek asistentziengatiko dietak eta garraio zein mantenu gastuengatiko ordainak jaso ahal izango dituzte, Batzorde Eragileak proposatuta, Batzar Orokorrak zehaztutako irizpideen arabera. Dena dela, ordezkari horiek ez dute inolaz ere asistentziengatiko dietarik jasoko, euren udalean arduraldi esklusiboko ordainpeko araubiderik badaukate. 

25. Artikulua

Batzorde Eragileko eta Lurralde Batzordeetako ordezkariek kargurako arduraldiagatiko ordainsariak jaso ahal izango dituzte, betiere, euren udalean arduraldi esklusiboko ordainpeko araubiderik ez badaukate. Batzorde Eragileak proposatuta, Batzar Orokorrak zenbatekoa eta arduraldi-araubidea zein diren onartu beharko du. Ordainsaririk jasoz gero, Gizarte Segurantzako araubidean hartu beharko da alta, eta ezin izango da asistentziagatiko dietarik jaso. 

ELKARTEA DESEGITEA

26. Artikulua

Elkartea desegiteko erabakia hartuz gero, likidatu eta ondare soziala euren kuoten zenbatekoaren arabera banatuko da bazkideen artean, kasuan kasuko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren dirubideak kendu ondoren. 

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

Euskadiko Udalen Elkartea, hasierako ondarerik gabe 1982ko maiatzaren 8an sortua, Estatutu hauen bidez, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen eraginpean jarri da. Batzorde Eragileak, 3 hilabeteko epean, Elkarteen Erregistroan inskribatuko du Elkartea. Estatutu hauek onartzen diren egunean bazkideak diren udalerriek ez dute Elkartearekiko atxikipena berretsi beharko, ezta bazkide izateari eusteko izapiderik egin beharko ere. 

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Estatutu hauetan zehaztutako helburuen esparruan, beharrezkoak izan daitezkeen elkarrizketa eta negoziazioak abian jarri ondoren, EUDELeko Batzorde Eragileak EUDELeko Batzarrari aurkeztu beharko dio xede bakarreko tokiko beste elkarte batzuekin bateratzeko programa. Hartara, Euskadiko udal-elkartegintza indartu ahal izango da, baliabideen ekonomiaren, ahaleginen uztarketaren eta lankidetzaren printzipioak kontuan hartuta.

Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos elkarteak Euskal Herriko arlo politiko zein instituzionaletako antzeko beste elkarte edo federazio batzuekin ezarriko ditu helburu bateratu guztietan elkarrekin lan egiteko formulak.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

EUDELek Euskalduntzeko Barne Plana eta Genero Berdintasunerako Plana prestatu eta urteko ohiko lehenengo batzarrean aurkeztuko ditu. 

XEDAPEN  IRAGANKORRA

17.3. eta 22.4 artikuluetan aurreikusitakoa Estatutu hauek onartu ostean egingo diren hurrengo udal-hauteskundeetatik aurrera ezarriko da. 

Araudia

1.KAPITULUA. ELKARTEA ETA BAZKIDEAK

1. Artikulua

 1. Euskadiko Udalen Elkartea-AsociaciĆ³n de Municipios Vascos izena duen elkartea -aurrerakoan Euskadiko Udalen Elkartea-, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen eraginpean dago, eta bere Estatutuetan aurreikusitako helburuak lortzeko borondatez bat egiten duten udalerri guztiek osatzen dute. Bere jarduera Euskal Herrian gauzatzen du batez ere. 
 2. Elkartea bere Estatutuen eta Gobernu Organoek hartutako erabakien arabera arautuko da, eta, modu osagarrian, lehen adierazitako 7/2007 Legearen eta hura garatzeko onartzen diren erreglamenduzko xedapenen arabera.
 3. Araudi honetan eta Batzar Orokorrak, bere kasuan, hartzen dituen erabakietan ezartzen diren izaera eta eraginak izanik, bazkideak dira, halaber, udalerri bazkideek parte hartzen duten edo bertan barne-egitura duten udalerriz gaindiko eta azpiko erakundeak, Elkarteari atxikitzea erabakitzen badute. 

2. Artikulua

 1. Elkarteari atxiki nahi zaizkion toki-erakundeek idazki baten bidez eskatuko dute,  horrekin  batera dagokion udalbatza-erabakiaren ziurtagiria aurkeztuta.
 2. Eskaera jasotakoan, eta hura formal bihurtzeko, eskaera hori Batzorde Eragilearen lehen bilkuran aurkeztuko da. Bertan, Batzorde horrek eskatzailea toki-erakundea dela egiaztatuko du, baita bazkide osoa dela deklaratu ere, eskatzailea udalerria bada; bazkide laguntzailea dela deklaratuko du, 1. artikuluko 3. idatz-zatian adierazitako erakundeetako bat bada. 

3. Artikulua

1. artikuluko 1. idatz-zatiari dagokionez, udalbatzak erabakitzen duen unetik emango da gauzatutzat atxikimendua. Halaber, 1. artikuluko 3. idatz-zatian adierazitako toki-erakundeei dagokienez, estatutuz edo legez dagokion organoak erabakitzen duenean emango da gauzatutzat atxikimendua. 

4. Artikulua

 1. Elkartea bazkide osoz eta bazkide laguntzailez osatuta dago. Atxikitako udalak bazkide osoak izango dira. Elkartera atxikitako mankomunitateak, elkarteak, tokiko erakunde txikiak eta tokiko gainerako erakundeak bazkide laguntzaileak izango dira.
 2. Bazkide osoek eta laguntzaileek euren presidentearen edo horretarako izendatutako zinegotziaren bitartez esku hartuko dute elkartean. 

5. Artikulua

 1. Elkartearen  helbide  soziala Gasteizeko  Manuel  Iradier kaleko 7. zenbakiko 2. solairuan dago.  Dena den, Elkartearen kide anitzeko organoen bilkurak  EAEko edozein lekutan egin ahal izango dira.
 2. Aurreko idatz-zatiari dagokionez, kide anitzeko organoen bilkurak egiteko, bazkideek beren bulegoak erabiltzen utzi behar diote Elkarteari. 

2. KAPITULUA. ORGANOAK ORO HAR

6. Artikulua

 1. Elkartearen organoak honako hauek dira: Batzar Orokorra,  Batzorde  Eragilea  eta  Lurralde  Batzordeak.
 2. Aurrekoek erabaki beharreko gaiak aztertzeko eta horiei buruzko txostenak egiteko, organo osagarriak sortu ahal izango dira, betiere Araudi honetan ezarritakoari jarraiki. 

Batzar Orokorra

7. Artikulua

Hona hemen Batzar Orokorraren eskumenak:

 • Elkartearen estatutuak onartzea eta aldatzea.
 • Batzorde Eragileko eta Lurralde Batzordeetako ordezkariak aukeratzea, haien kudeaketa kontrolatzea eta, hala badagokio, ezohikotasunez ezeztatzea, estatutu hauetan zehaztutako arauak kontuan hartuta.
 • Urteko Jarduketa Plana onartzea. Bertan, aparteko atala agertu beharko da 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten udalentzako jarduketetarako.
 • Aurrekontuak eta kontu orokorrak onartzea. Bertan, elkarteko langile finkoen lanpostuen zerrenda agertuko da, bai eta aldi baterako kontratazioen aurreikuspenak eta ordainsarietan ezarri beharreko arauak nahiz irizpideak ere.
 • Batzorde Eragileak eta Lurralde Batzordeek aurreko ekitaldian garatutako kudeaketa onartzea. Kudeaketari buruzko txostenean, batzarrak urte horretarako onartutako Urteko Jarduketa Planean zer bete den zehaztu beharko da, baita ekitaldiko ordainsariei, bertaratzeagatiko dietei eta kalte-ordainei buruzko datuak ere.
 • Barne Araubideari buruzko araudiak onartzea.
 • Hala badagokio, elkartea desegitea.
 • Elkarteko arduraldi osoko edo mugatuko gobernu-organoetako ordezkarien ordainsariak onartzea, baita honako hauek zehazteko irizpideak ere: bertaratzeagatiko dietak eta elkarteko jardueretan parte hartzean edo lan egitean Batzorde Eragileko edo Lurralde Batzordeetako kideek garraioaren eta mantenuaren arloan dituzten gastuak.
 • Legeen edo estatutuen arabera duen beste edozein garatzea. 

8. Artikulua 

 1. Batzar Orokorrak ohiko eta ezohiko bilerak egingo ditu.
 2. Batzarrak ohiko bilera egingo du urtean behin; eta ezohikoa, Batzorde Eragilearen ustez beharrezkoa denean edo bazkide osoen bostenek edo euren botoen bidez bazkide guztien botoen bostena daukaten bazkideek eskatzen dutenean.
 3. Bileretarako deia hilabete lehenago egingo dira, gutxienez.
 4. Ohiko eta ezohiko batzarra behar bezala eratzeko, bazkide oso gehienak egon beharko dira lehenengo deialdian; eta, ordu erdi geroago deitutako bigarrenean, bazkide osoen herenak. Kopuru horretara iritsi ezean, batzarra bertan behera utzi, eta deialdi berria egingo da.

9. Artikulua

 1. Nola Ohiko Batzarrerako hala Ez Ohiko Batzarrerako, deialdiarekin batera, landuko diren Gaien Zerrenda aurkeztuko da, betiere Batzorde Eragileak onartuta. Bertan, nahitaez bildu beharko da gutxienez bazkide osoen bostenak edo beren botoez bazkide guztien botoen bostena lor dezaketen bazkideen kopuru jakin batek eskatutako edozein gai, betiere Elkartearen helburuei badagokie. Batzarra egin baino lehen, halaber, bertan landuko diren gaiei buruzko dokumentazioa helaraziko zaie bazkideei.
 2. Batzarrak Gai Zerrendako gai guztiak aztertu eta erabakiko ditu. 

10. Artikulua

 1. Gaiak, lehendabizi, eztabaidatu egingo dira, eta, ondoren, botatu egingo dira.
 2. Ez da onartuko bazkideek beren botoak beste bazkide batzuen esku uzterik. 

11. Artikulua

 1. Elakrteburuak proposatuta, Batzarrak gai jakin bat gai-zerrendaren arabera zegokiokeen unean ez aztertzea erabaki ahal izango du, baina betiere bilkura horretan aztertu beharko da.
 2. Eztabaidari ekingo zaio norbaitek hitz egiteko txanda eskatzen badu, baita, hitz egiteko txandarik eskatu gabe, boto partikularrak eman edo zuzenketak egiten direnean. Orduan, boto hori edo zuzenketa hori egin duenak eusten diela edo bertan behera uzten dituela adieraz dezake, besterik gabe. 

12. Artikulua

8.2 artikuluari jarraiki bazkideek Batzar Orokorraren bilkura egitea eskatzen dutenean, Elkarteburuak eskaera jaso eta hilabeteko epean hartarako deialdia egingo du. 

13. Artikulua

 1. Hauteskundeei buruzko berariazko arauak bazter utzi gabe, erabakiak botazio arrunt bidez hartuko dira, betiere kasu jakin baterako Batzarrak izenezko botazioa egitea erabakitzen ez badu. Botazio arrunta bazkide guztiek batera eskua altxatuz egiten da. Izenezko botazioan, berriz, idazkariak banan-banan galdetzen die bertaratuei eta haiek bai ala ez erantzuten dute.
 2. Gai bat aztertzen hasitakoan, kideren bat bertan ez badago, dagokion botazioan, kide horren abstentzioa zenbatuko da. 

14. Artikulua

Oro har, Batzarrak emandako botoen hiru bosteneko gehiengoaz hartuko ditu erabakiak.

15. Artikulua

 1. Bazkideen boto guztien erabateko gehiengoak alde emandako botoa beharko da, gobernu-organoen izendapena ezeztatu ahal izateko.
 2. Emandako botoen bi herenen edo lau bostenen boto kualifikatua lortu beharko da, Estatutuak aldatzea edo Elkartea desegitea erabakitzeko, hurrenez hurren. 

16. Artikulua

Bazkide titular bakoitzak batzarrean edukiko dituen botoak honako eskala honen araberakoak izango dira:

 • 1.000 biztanlerainoko udalak: boto 1
 • 1.001-2.000 biztanlekoak: 2 boto
 • 2.001-3.000 biztanlekoak: 3 boto
 • 3.001-5.000 biztanlekoak: 4 boto
 • 5.001-10.000 biztanlekoak: 5 boto
 • 10.001-20.000 biztanlekoak: 10 boto
 • 20.001-50.000 biztanlekoak: 15 boto
 • 50.001-100.000 biztanlekoak: 20 boto
 • 100.001-150.000 biztanlekoak: 25 boto
 • 150.000 biztanletik gorakoak: 30 boto

17. Artikulua

Batzarra indar osoz eratutakoan, honako arau hauei jarraiki funtzionatuko du:

 1. Elkarteburuak bilkurari hasiera eman ondoren, Gai Zerrendako dagokion puntua eta Erabaki-proposamena irakurriko da. Hala badagokio, boto partikularrak eta zuzenketak ere irakurriko dira.
 2. Aurreko dokumentuak irakurri ondoren, elkarteburuak eztabaida irekitzat emango du, eta, inork hitz egiteko txandarik eskatzen ez badu, gaiak aho batez onartutzat emango dira. Norbaitek txanda eskatzen badu, proposamena sinatu duena edo hark adierazitako ordezkaria hasiko da hitz egiten, eta, ondoren, hitz egitea eskatu duten zuzenketa-proposatzaileek hitz egingo dute; segidan, hitz egiteko txanda eskatu duten gainerakoek, betiere txanda eskatu duten ordenari jarraiki; elkarteburuak, halaber, erantzuteko eta berrerantzuteko txandak eman ahal izango ditu, baita aipamenengatik hitz egiteko txanda ere. Bakoitzak ez du hamar minutu baino gehiago hitz egingo. Elkarteburuak baino ezin izango dio moztu hizketan ari denari, eta honako arrazoi hauengatik: hitz egiteko denbora gainditu duelako, eztabaidatzen ari den gaiari buruz ari ez delako, onartu edo eztabaidatu den gai bati berriz ekin diolako, edo ohartarazi behar zaiolako.
 3. Elkarteburuak eztabaida bukatutzat eman ahal izango du gai horri buruz nahikoa eztabaidatu dela deritzonean. Halaber, betiere bere irizpide zuhurraren arabera, Batzarraren ebazpena gehiegi luzatzen ari diren gorabeherak erabaki ahal izango ditu.
 4. Eztabaida amaitu eta boto partikularrak nahiz zuzenketak botatu ondoren, elkarteburuak botazioaren nondik norakoak eta botoa nola emango den azalduko du, labur eta argi, eta botazioari ekingo zaio. 

18. Artikulua

Bertaratutakoren batek araudia urratzen duenean edo erakunde Publikoak iraindu edo horien izen onari eraso egiten dionean, elkarteburuak ohartarazi ahal izango du, baita hitz egiteko txanda kendu ere. 

19. Artikulua

Idazkariak bilkura bakoitzaren akta egingo du, bertan honako alderdi hauek bilduta:

a)Bilera egin den tokia, udalerriaren izena eta bilera egin den lokala adierazita.

b)Eguna, hilabetea eta urtea.

c)Bilera hasi den ordua.

d)Elkarteburuaren eta bertaratu diren beste guztien izen-abizenak, kargua eta udalerria, eta ezin bertaratu izana adierazi duten bazkideen aipamena.

e)Bilkura ohikoa edo ez-ohikoa den eta lehen edo bigarren deialdian egin den.

f)Zuzendaria eta idazkaria ala haien ordezkoak bertaratu diren.

g)Aztertutako gaiak eta gai horiei buruz hartutako erabakiaren xedapenezko partea.

h)Egiaztatutako botazioak.

i)Bertaratutakoen iritzien eta arrazoien laburpena eta boto partikularrak, betiere irizpideak bateratzea lortu ez eta interesdunek eskatzen badute.

j)Ekitaldian gertatzen den gorabehera oro, betiere idazkariaren iritziz, gordetzeko modukoak badira.

k)Elkarburuak bilkura amaitutzat eman duen ordua. 

20. Artikulua

 1. Bilkura bakoitzaren hasieran, idazkariak aurreko aktaren zirriborroa irakurriko du, eta, inork ados ez dagoela adierazten ez badu, onartutzat emango da.
 2. Hartutako erabakietan parte hartu zuten kideetakoren baten iritziz puntu jakiren baten idazketak landu edo erabakitakoari buruzko  zalantzak sortzen baditu, argi dadin eskatu ahal izango dio  elkarteburuari, edo, egokitzat  jotzen bada, berriz idatziko da aktan akats materialak edo izatezkoak zuzenduta, betiere hartutako erabakien funtsa aldatu gabe. Aldaketa zirriborroaren marjinan idatziko da.
 3. Akta bakoitzean aurrekoa irakurri eta onartu dela jasotzean, egindako ohar edo zuzenketak bilduko dira, aurreko paragrafoari jarraiki. 

Batzorde Eragilea

21. Artikulua

 1. Elkarteburuak, bi elkarteburuordek eta hamabi kidek osatuko dute Batzorde Eragilea, eta bazkide titularren ordezkariak izan beharko dira.
 2. Zerrenda itxien bidez hautatuko dituzte.
 3. Zerrenda itxi bakoitzean, emakumeen eta gizonen osaera orekatua egon beharko da, zerrenda osoan sexu bakoitzeko kideen kopurua gutxienez %40koa izan dadin. Era berean, bost postuko tarte bakoitzean ere eutsi beharko zaio proportzio horri.
 4. Zerrenda itxi bakoitzean, 2.500 biztanletik beherako udaletako ordezkaria den hautagaia agertu beharko da derrigorrean lau hautagaiko tarte edo frakzio bakoitzean, betiere, zerrenda aurkezten duen alderdiak, koalizioak edo taldeak biztanle-kopuru horretako udalen bateko alkatetza lortu badu.
 5. Postuak proportzioan banatuko dira zerrenden artean, eta, horretarako, hauteskunde-kozienteko zein hondar handieneko sistema erabiliko da.
 6. Hala badagokio, zerrendako hurrengo pertsonak edo pertsonek beteko dituzte postu hutsak.
 7. Boto gehien lortu dituen zerrendako burua izango da elkarteburua. Lehen eta bigarren elkarteburuordeak 2. eta 3. zerrendetako buruak izango dira, hurrenez hurren, betiere, emandako botoen %15en babesa lortu badute. Hala ez bada, %15 gainditu duten zerrendetakoak izango dira rlkarteburuordeak.
 8. Nolanahi ere, boto guztien lau bosten lortzen dituen edozein hautagaitzatako kideak hautatu ahal izango dira.

Bere ekimenez edo, gutxienez, bazkide titularren %8k eskatuta, Batzorde Eragileak hautagaitza independenteek gobernatutako udaletako ordezkari bat gonbidatuko du, Elkarteko arauen ondorioz ordezkaritzarik lortu ez badute. Hartara, bertan parte hartu ahal izango du, zenbait gairi buruzko azterketa egin eta erabakiak hartzen direnean.

Partaidetza bazkide titularren eskaeraren ondorioz sortu denean, honako hauxe adierazi beharko da bertan: jorratu nahi duten udal-eskumenpeko gaia, bazkide titularren sinadura eta bazkide eskatzaileek izendatutako pertsonaren datuak. Pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez. 

22. Artikulua

Legezko agintaldia betetzeagatik udalak eurak berritzen direnean berrituko da Batzorde Eragilea. Horretarako, Batzar Orokorra egingo da udalak eratzeko zehaztutako legezko azken egunetik zenbatzen hasita hiru hilabetetik gorakoa ez den epean, betiere, hauteskunde-errekurtsorik egon bada. Nolanahi ere, Batzorde Eragileko ordezkariek ohiko administrazioko eginkizunak egiten baino ez dute jarraituko, harik eta ordezkatzen dituzten arte. Hori dela eta, ezin izango dute gehiengo kualifikatua behar duen erabakirik hartu.

Era berean, ezeztatzeko prozeduraren ondorioz ere berrituko da Batzorde Eragilea, Estatutuetako 15.2. artikuluan eta Batzorde Eragileko kideak hautatzeko arauetan xedatutakoa kontuan hartuta.

Agintaldian sortu daitezkeen postu hutsak zuzenean beteko ditu, betiere, berariaz uko egiten ez badio, postu hutsa betetzen duen zerrendako hurrengo pertsonak edo ordezkoak, hala badagokio. 

23. Artikulua

Batzorde Eragilea elkarteburuak erabakitzen duenean edo batzorde horretako kideen bosten batek gutxienez eskatzen duenean bilduko da. Nolanahi ere, gutxienez urtean sei aldiz bilduko da. 

24. Artikulua

Honakoak izango dira Batzorde Eragilearen eginkizunak: 

 • Batzar Orokorraren erabakiak betearaztea.
 • Elkartea zuzentzea eta administratzea, bere helburuak bete ditzan.
 • Instantzia politiko eta administratiboekin harremanetan egotea.
 • Lurralde Batzordeetako lanak koordinatzea.
 • Euskalduntzeko Plana egitea eta bete egiten dela bermatzea.
 • Genero Berdintasunerako Planak egitea eta bete egiten direla bermatzea.
 • Azterketak eta argitalpenak orientatzea.
 • Ondarearen administrazioa zuzentzea.
 • Elkartearen zerbitzura dauden langileen politika zuzentzea. Batzarrari Elkarteko lanpostuen zerrendaren proposamena aurkeztea, eta aurreikusita ez dauden egoerei aurre egiteko aldi baterako kontratazioei buruzko erabakiak hartzea. Urteko lehenengo batzar orokorrean horren berri ematea.
 • Bazkide berriak atxikitzeko eskabideari egoera formala ematea.
 • Estatutuetako 9.b eta c artikuluetan adierazitakoaren arabera, bazkide-izaera galtzeko espedientea bideratzea.
 • Elkarteak berak izendatu behar dituenean, erakunde horietako udal-ordezkariak izendatzea, Estatutuetako 22. artikuluan xedatutakoari inolako kalterik egin gabe. 

Batzorde Eragileak bertaratutakoen hiru bosteneko gehiengoaz hartuko ditu erabakiak.

Erabakirik egonez gero, Batzorde Eragileko edo Lurralde Batzordeetako kideen herenek txostenak edo irizpenak egiteko eskatu ahal izango dute, gobernu-organoek errazago erabaki dezaten. Ondorio horietarako, helburua eta irismena zein diren azaldu beharko da eskabidean.

25. Artikulua

Batzorde Eragileak azterlan-taldeak sortu ahal izango ditu Elkartearen helburuekin zerikusia duten gaiei buruzko txostenak eta irizpenak egiteko. 

26. Artikulua

Elkareteburua gaixorik dagoenean edo bertaratzen ez denean, elkarteburuordeek ordeztuko dute, izendapen-ordenaren arabera. 

27. Artikulua

Elkarteburuak legezko ondorio guztietarako ordezkatzen du Elkartea. Era berean, Batzarraren eta Batzorde Eragilearen bileretarako deialdia egiten du, bileren burua da, eta bilerak zuzentzen ditu; halaber, bere eskumenetako batzuk Batzorde Eragileko ordezkarien esku utz ditzake. 

28. Artikulua

Batzorde Eragileari 10., 14. eta 20. artikuluak ere aplikatuko zaizkio. Halaber, 19. artikulua aplikatuko zaio Batzorde Eragileari, e) idatz-zatia izan ezik eta d) idatz-zatian aldaketa bat eginda; hain zuzen ere, bertaratu diren eta bertaratu ez diren ordezkarien izen-abizenak, kargua eta udalerria aipatuko dira; bertaratu ez diren ordezkariei dagokienez, bertaratu ezin izana adierazi dutenen nahiz adierazi ez dutenen datu horiek guztiak aipatuko dira. 

29. Artikulua

Batzorde Eragileko ordezkariak dagokion Lurralde Batzordeko ordezkariak ere izan daitezke. 

Lurralde Batzordeak

30. Artikulua

 1. Lurralde bakoitzean, Batzorde bat eratuko da, Estatutu hauetan eta Batzar Orokorrean xedatutakoa kontuan hartuta.
 2. Lurralde Batzordeek bederatzi kide izango dituzte, lurralde bakoitzeko bazkide titularrek zerrenda itxien bidez hautatuko dituzte eta postuak euren artean banatuko dituzte proportzioan, hauteskunde-kozienteko zein hondar handieneko sistemaren bidez.
 3. Zerrenda itxi bakoitzean, emakumeen eta gizonen osaera orekatua egon beharko da, zerrenda osoan sexu bakoitzeko kideen kopurua gutxienez %40koa izan dadin. Era berean, bost postuko tarte bakoitzean ere eutsi beharko zaio proportzio horri.
 4. Zerrenda itxi bakoitzean, 2.500 biztanletik beherako udaletako ordezkaria den hautagai bat agertu beharko da derrigorrean lau hautagaiko tarte edo frakzio bakoitzean, betiere, zerrenda aurkezten duen alderdiak, koalizioak edo taldeak biztanle-kopuru horretako udalen bateko alkatetza lortu badu.
 5. Hala badagokio, zerrendako hurrengo pertsonak edo pertsonek edo, hala badagokio, ordezkoek beteko dituzte postu hutsak.
 6. Lurralde Batzordeek euren lurralde-eremuko gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango dituzte, betiere, Batzorde Eragilearen eskuordetzea badute.
 7. Lurralde Batzordeek Elkarteak lurralde bakoitzeko organoetan dituen ordezkariak izendatuko dituzte, ordezkaritza lurralde-eremu horretara mugatzen denean.
 8. Lurralde Batzordeak Batzorde Eragilea berritzen denean berrituko dira, hautespen horretarako arauak kontuan hartuta.

Bere ekimenez edo, gutxienez, lurraldeko bazkide titularren %12k eskatuta, Lurralde Batzordeak hautagaitza independenteek gobernatutako udaletako ordezkari bat gonbidatuko du, Elkarteko arauen ondorioz ordezkaritzarik lortu ez badute. Hartara, bertan parte hartu ahal izango du, zenbait gairi buruzko azterketa egin eta erabakiak hartzen direnean.

Partaidetza bazkide titularren eskaeraren ondorioz sortu denean, honakoa adierazi beharko da bertan: jorratu nahi duten udal-eskumenpeko gaia, bazkide titularren sinadura eta bazkide eskatzaileek izendatutako pertsonaren datuak. Pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez.

31. Artikulua

 1. Dagokion Lurraldeko organoen aurrean udalerrien interesak defendatzea da Lurralde Batzordeen eginkizun nagusia, betiere Batzar Orokorrean eta Batzorde Eragileak onartutako irizpide orokorrei jarraiki.
 2. Halaber, Lurralde Batzordeak Batzorde Eragilearen kontsulta-organoak izango dira, eta egoki deritzen txosten eta proposamenak egin eta goragoko organoen eraginpean jarri ahal izango dituzte.

32. Artikulua

Arau gisa, Lurralde Batzordeak hilean behin bilduko dira eta bilera horietan kide batek egingo ditu zuzendari-lanak. Kideak txandaka arituko dira bilera batetik bestera. Horretarako, bilkura bakoitzean hurrengoan zuzendari-lanak egitea zer batzordekideri dagokion adieraziko da. 

33. Artikulua

Lurralde Batzorderen batean Batzorde Eragileko ordezkaririk ez badago, Batzorde Eragileak ordezkari bat bidaliko du Lurralde Batzordeetako bileretara; horretarako, dagokion Lurralde Batzordeko ordezkariei bezala egingo zaie deialdia. 

Organo guztietarako Xedapen Komunak

34. Artikulua

Bilkura guztiak hasi diren egun berean amaitu behar dira. 

35. Artikulua

Gobernu-organoetan gaiak behar bezala aztertuko direla ziurtatzearren, bilerak zuzentzen dituenak edozein unetan bertan behera utzi ahal izango ditu, arrazoi justifikaturik badago. 

36. Artikulua

Bilkura guztietan horren akta egin beharko da. 

3. KAPITULUA. ANTOLAMENDUKO ETA FUNTZIONAMENDUKO BESTE ARAU BATZUK

37. Artikulua

 1. Zuzendaria da Elkartearen organo eragilea.
 2. Zuzendaria Batzorde Eragileak izendatzen du eta kentzen du kargutik. 

38. Artikulua

Horrez gain, Akta-idazkari bat egongo da, organo eragileen erabakien fede emateko. 

39. Artikulua

Botere Publikoentzako komunikazioak elkarteburuak sinatuko ditu, eta gainerakoak zuzendariak. 

40. Artikulua

 1. Urtero, dagokion ekitaldi ekonomikoan har daitezkeen obligazioen eta aurreikusten diren diru-sarreren aurrekontua onartuko da.
 2. Diru-sarreren eta gastuen  kontabilitatea  kontabilitate publikoaren erregimenaren arabera egingo da. Kontabilitate-ekitaldia abenduaren 31n itxiko da.
 3. Batzarrak kontuak onartu aurretik, Batzorde  Eragileak horiei buruzko txostena egingo du. 

41. Artikulua

Estatutuak eta Araudi hau prozedura honi jarraiki aldatuko dira:

a)Espedienteari hasiera ematea.

Espedienteari Batzorde Eragilearen erabakiz emango zaio hasiera, ofizioz edo bazkide osoen bostenak edo beren botoez kide guztien botoen bostena lor dezaketen kideen kopuru jakin batek eskatuta.

Kasu horretan, eskaerarekin batera egungo arauak ordezteko proposatzen diren arauen testua aurkeztuko da, betiere aldatu nahi diren arauak zeintzuk diren zehatz-mehatz adierazita, eta Batzorde Eragileak eskaerari buruzko txostena egingo du hilabeteko epean; aldi berean, aldaketa horiek behin betiko onartzeko Batzarrerako deialdia egingo du. 

b)Bazkideei informazioa ematea.

Batzorde Eragilearen proposamena edo, hala badagokio, espedienteari ofizioz hasiera ematen ez zaionean bazkideen eskaera Batzorde Eragilearen txosten eta guzti, bazkideei jakinaraziko zaizkie Batzarra egingo den eguna baino bi hilabete lehenago, zuzenketak edo oharra egiteko aukera izan dezaten, eta zuzenketa nahiz ohar horiek Batzorde Eragileari helarazi beharko zaizkio bi hilabete horietako lehenengoan. 

c)Espedientea onartzea.

Espedientea Batzarrari helaraziko zaio, behin betiko onar dezan. Aldez aurretik, Batzarrak epearen barruan aurkeztu diren zuzenketa eta oharrei buruzko ebazpena emango du egintza berean.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

LEHENENGOA

Helbide soziala Gasteizeko Manuel Iradier kaleko 7. zenbakiko 2. solairuan finkatu da. Batzorde Eragilearen erabakiz, beste herri batzuetan unitate eragileak ezarri ahal izango dira. 

BIGARRENA

Batzorde Eragileko kideak hautatzeko arauak

21.2 artikuluan xedatutakoari dagokionez, honako arau hauek beteko dira:

 1. Batzarrerako deialdia egiten denetik Batzarra egin arte gehienez ere bi hilabeteko tartea egongo da.
 2. Bazkideak diren udalerrietako alkateak edo haiek izendatutako udalkideak izango dira hautesle nahiz hautagaiak.
 3. Hautagaitzak bilkura-eguna baino bost egun lehenago aurkeztuko dira.
 4. Hautaketa-ekitaldiak bertaratu diren adin handiagoko eta txikiagoko hautesleek osatutako mahaia izango du burutzat, eta horretarako Elkarteko idazkariaren laguntza izango dute.
 5. Hautesle bakoitzak zerrenda bakarrari emango dio botoa, bertan aldaketarik egin gabe eta hautagaien kokapen-ordena aldatu gabe
 6. Zerrendei dagozkien postuak honako Arau hauei jarraiki esleituko dira:

a)Zerrenda bakoitzak lortutako botoen kopurua 15ez biderkatu eta emandako boto guztiekin zatikatuko da.

b)Zerrenda bakoitzari hauteskunde-kozienteak adierazten duen postu kopurua esleituko zaio, eta gainerako postuak, 15 bete arte, hondar handienak dituzten zerrendei esleituko zaizkie.

c)Zerrenda bakoitzari dagokion postu kopurua zehaztutakoan, postuak zerrendan agertzen diren hautagaiei esleituko zaizkie, bertan agertzen diren ordenaren arabera.

d)Elkarteburua boto gehien lortu dituen zerrendako burua izango da. Emandako botoen % 15 gutxienez lortu duten bigarren eta hirugarren zerrendetako buruak izango dira, hurrenez hurren, 1. eta 2. elkarteburuordeak. Bestela, botoen % 15 baino gehiago lortu dituzten zerrendetatik hautatuko dira elkarteburuordeak. Aurrekoa gorabehera, boto guztien lau bosten lortutako edozein hautagaitzako kideak hautatuko dira. 

HIRUGARRENA

Lurralde Batzordeetako ordezkariak hautatzeko arauak:

30. artikuluan xedatutakoari dagokionez, honako arau hauek beteko dira:

 1. Ordezkari horiek Batzorde Eragileko ordezkariak hautatzeko egiten den Batzar Orokorraren ondoren hautatuko dira.
 2. Dagokion Lurraldean bazkideak diren udalerrietako alkateak edo haiek izendatutako udalkideak izango dira hautesle nahiz hautagaiak.
 3. Hautagaitzak hautaketa egin baino bost egun lehenago aurkeztuko dira.
 4. Hautaketa-ekitaldiak bertaratu diren Lurralde bakoitzeko adin handiagoko eta txikiagoko hautesleek osatutako mahaia izango du burutzat, eta Elkarteko idazkaritza-zerbitzuaren laguntza izango dute.
 5. Botazioa aldi berean egingo da, hautestontzi desberdinetan, eta emaitzak ere aldi berean emango dira.
 6. Zerrenda guztiei dagozkien postuak esleitzeko, bederatziz biderkatuko da zerrenda bakoitzak lortutako boto kopurua eta emandako botoen kopuruarekin zatikatuko da; zerrenda bakoitzari bere hauteskunde-kozienteak adierazten duen postuen kopurua esleituko zaio, eta gainerako postuak, bederatzi bete arte, hondar handienak dituzten zerrendei esleituko zaizkie. 

LAUGARRENA

Batzarrak kuoten (*) zenbatekoa ezartzeko etorkizunean hartzen dituen erabakiak Araudi honen Eranskin gisa atxikiko dira.

Aurtengo ekitaldirako -2008-, honako kuota hauek finkatu dira:

 • 2.500 biztanlerainoko udalerriak: 50.000 pta/300,51 Euro
 • 2.501etik 5.000 biztanlerainokoak: 150.000 pta/901,52 Euro
 • 5.001etik 10.000 biztanlerainokoak:250.000 pta/1.502,53 Euro
 • 10.001etik 20.000 biztanlerainokoak: 500.000 pta/3.005,06 Euro
 • 20.001etik 50.000 biztanlerainokoak: 750.000 pta/4.507,59 Euro
 • 50.001etik 100.000 biztanlerainokoak: 1.000.000 pta/6.010,12 Euro
 • 100.001etik 200.000 biztanlerainokoak: 1.250.000 pta/7.512,65 Euro 
 • 200.000 biztanletik gorakoak: 1.500.000 pta/9.015,18 Euro

 (*) Koutak ez dira 1988tik aldatu.