Eudel

Berezko dituen helburuak lortzeko, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak urteko aurrekontua dauka. Aurrekontuak modu sinesgarrian islatzen du zein den diru-sarreren eta gastuen egoeraren aurreikuspena.

2021 EKITALDIKO AURREKONTUA

2021 ekitaldiko aurrekontua EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2020ko azaroaren 12ko saioan.

2021 ekitaldiko AURREKONTUA

TXOSTENA IKUSI

2020ko EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

2020ko ekitaldiari dagokion aurrekontua likidatzea EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2021eko azaroaren 11ko saioan.

2020ko LIKIDAZIOA

2021eko ekitaldi ekonomikoan, EUDELen aurrekontua honela egituratzen da:

DIRU-SARRERAK

KAPITULUA EUROAK
III. kapitulua. Tasak eta bestelako sarrerak 12.100,00
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 2.923.513,48
V. kapitulua. Ondare sarrerak 56.066,88
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.991.680,36

GASTUAK

KAPITULUA EUROAK
I. kapitulua. Pertsonal gastuak 1.482.616,30
II. kapitulua. Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa 939.969,26
III. kapitulua. Finantza gastuak 14.177,34
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 110.253,20
VI. kapitulua. Inbertsio errealak 50.000,00
IX. kapitulua. Finantza pasiboak 394.664,26
GASTUAK GUZTIRA 2.991.680,36