Eudel

Berezko dituen helburuak lortzeko, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak urteko aurrekontua dauka. Aurrekontuak modu sinesgarrian islatzen du zein den diru-sarreren eta gastuen egoeraren aurreikuspena.

2024 EKITALDIKO AURREKONTUA

2024 ekitaldiko aurrekontua EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2024ko otsailaren 23ko saioan.

2024 ekitaldiko AURREKONTUA

TXOSTENA IKUSI

2022eko EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

2022ko ekitaldiari dagokion aurrekontua likidatzea EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2024ko otsailaren 23ko saioan.

2022eko LIKIDAZIOA

2024ko ekitaldi ekonomikoan, EUDELen aurrekontua honela egituratzen da:

DIRU-SARRERAK

KAPITULUA EUROAK
III. kapitulua. Tasak eta bestelako sarrerak 27.500,00
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 3.614.625,54
V. kapitulua. Ondare sarrerak 79.110,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 3.721.235,54

GASTUAK

KAPITULUA EUROAK
I. kapitulua. Pertsonal gastuak 1.647.541,33
II. kapitulua. Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa 1.744.039,50
III. kapitulua. Finantza gastuak 24.417,83
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 22.636,65
VI. kapitulua. Inbertsio errealak 31.000,00
IX. kapitulua. Finantza pasiboak 251.600,23
GASTUAK GUZTIRA 3.721.235,54