Eudel

Berezko dituen helburuak lortzeko, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak urteko aurrekontua dauka. Aurrekontuak modu sinesgarrian islatzen du zein den diru-sarreren eta gastuen egoeraren aurreikuspena.

2019ko EKITALDIKO AURREKONTUA

2019ko aurrekontua EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2019ko apirilaren 5eko saioan.

2019ko AURREKONTUA

TXOSTENA IKUSI

2018eko EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

2018eko ekitaldiari dagokion aurrekontua likidatzea EUDELeko Ohiko Batzar Orokorrak onartu zuen 2019ko apirilaren 5ko saioan.

2018ko LIKIDAZIOA

TXOSTENA IKUSI

2019ko ekitaldi ekonomikoan, EUDELen aurrekontua honela egituratzen da:

DIRU-SARRERAK

KAPITULUA EUROAK
III. kapitulua. Tasak eta bestelako sarrerak 17.000,00
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 3.076.219,25
V. kapitulua. Ondare sarrerak 26.015,84
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 3.149.235,09

GASTUAK

KAPITULUA EUROAK
I. kapitulua. Pertsonal gastuak 1.423.937,05
II. kapitulua. Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa 1.070.404,49
III. kapitulua. Finantza gastuak 22.284,09
IV. kapitulua. Transferentzia arruntak 22.333,13
VI. kapitulua. Inbertsio errealak 221.737,68
IX. kapitulua. Finantza pasiboak 388.538,65
GASTUAK GUZTIRA 3.149.235,09